Sinnetshelse.no
- lettleste intervjuer med spesialister

 


Medisinvett

Informasjonsfarmasøyt cand.pharm Frank Jørgensen intervjuet av Gunnvor Grønsdal.

- Vi har alle ulik oppfatning av hva medisin er, men det er viktig at pasienten opplyser til sin lege eller til farmasøyten på apoteket hva vedkommende allerede bruker av medisin – enten det dreier seg om legemidler eller såkalt naturmedisin, sier Frank Jørgensen som er ansatt som informasjonsfarmasøyt på Haukeland sykehusapotek i Bergen.

- Medisinens historie ligger langt tilbake i tiden. Folk har alltid vært rammet av sykdommer, og dermed også prøvd å finne botemidler. Mange av de medisiner vi har i dag, har sin opprinnelse i naturen. Tradisjonelle medisiner slik vi kjenner dem, kom på markedet i begynnelsen av det 19. århundre. I takt med stadig økende kunnskaper om kroppen og hvordan den virker, øker mengden medisin. Nye produkter og behandlingsområder dukker stadig opp, sier Jørgensen.

- Hva er medisin ?

- Medisin lindrer og kurerer sykdom. Medisin kan også forebygge og påvise sykdom. Eksempel på medisin som påviser sykdom er kontrastmidler som brukes ved røntgenundersøkelse. Medisin som forebygger er blant annet ulike typer vaksiner. All medisin som selges i Norge skal være godkjent av Statens Legemiddelverk. Til en godkjennelse skal det bl.a. medfølge dokumentasjon for virkning og eventuelle bivirkninger. Noen medisiner er reseptpliktige, andre kan kjøpes fritt uten resept.

Reseptpliktig og reseptfri medisin

- Ved bruk av reseptpliktig medisin må det foreligge en diagnose. Når en medisin er reseptfri stoler en på at pasienten selv, eventuelt i samråd med farmasøyt, er i stand til å vurdere bruk og behov.

- Hva med å kombinere reseptfrie og reseptpliktige legemidler ?

- Det skal en være ytterst forsiktig med. Det er viktig at pasienten opplyser til sin lege eller til farmasøyten på apoteket hvilke andre typer legemidler vedkommende bruker. Dette innbefatter også reseptfrie og naturlegemidler. Eksempel på farlige kombinasjoner er bruk av det reseptpliktige legemiddelet Marevan sammen med naturlegemiddelet Johannesurt for depresjon. Begge disse preparatene er blodfortynnende og kan gi blødning. Den samme virkning har Marevan og Dispril. Disse to skal aldri taes i kombinasjon. Dette kan i ytterste konsekvens føre til dødsfall. Det finnes mange flere eksempler. Altså – ta aldri flere medikamenter samtidig uten at det er godkjent av lege.

- Hvem får medisin på blå resept ?

- En pasient som er kronisk syk og trenger legemidler lenger enn tre måneder i året, har rett på medisin på blå resept. Legemiddelet må være godkjent for blå resept av Rikstrygdeverket. Medisinen skal i tillegg være kostbar. I de tilfeller hvor legemiddelet ikke er godkjent for blå resept, og ellers oppfyller kravene, er det mulig å søke Rikstrygdeverket om dekning. Pasienter som lever med kroniske sykdommer som astma, migrene, inkontinens, revmatisme, høyt blodtrykk, HIV, kreft og så videre, har som oftest rett på medisin på blå resept.

Trafikkfarlig medisin

- All medisin som virker på sentralnervesystemet og som fører til nedsatt oppmerksomhet, er trafikkfarlige. Det gjelder bl.a. alle sovemidler, smertestillende medisin som Paralgin Forte, beroligende medisin som Valium, Vival og andre som inneholder benzodiazipiner. Noen former for allergimedisin, spesielt de eldre utgavene, virker på sentralnervesystemet. Det er viktig å se om medisinen er merket med rød varseltrekant, det betyr at medisinen er trafikkfarlig. Legemidler som ikke er merket med varseltrekant, kan også gi en påvirkning som er trafikkfarlig. Det er derfor viktig at en ikke kjører bil umiddelbart etter at en har inntatt en ny type medisin.

- Hva med alkohol ?

- Legemidler og alkohol kan være skadelig når begge er til stede i kroppen på samme tid. Ofte vil legemidler være i kroppen opptil et døgn eller mer etter siste inntak. For legemidler – f. eks. noen typer beroligende medikamenter og sovemedisin - kan det gå hele 4 til 5 døgn eller lengre før medisinen er ute av kroppen. Når en bruker alkohol samtidig kan virkningen av medisinen forsterkes eller svekkes. Det er også vanlig at legemidler kan forsterke effekten av alkohol. Vinmonopolet har utgitt en svært informativ brosjyre ” Legemidler og alkohol ”. Der vil en blant annet kunne finne oversikt over hvilke legemidler som absolutt ikke skal kombineres med alkohol.

Svangerskap og amming

- Legemidler skal alltid brukes med forsiktighet i svangerskapet, spesielt i de første månedene. En god regel for gravide er å rådføre seg med sin lege eller med farmasøyt på apotek. Dette gjelder også i de tilfeller hvor mor ammer. En del legemidler går over i morsmelken i mer eller mindre grad.

Bivirkninger av medisin

- Medisin kan ha utilsiktede, uheldige virkninger ; bivirkninger. Det er stor forskjell på de ulike typer legemidler. Paracet for eksempel har nesten ikke bivirkninger, unntatt når en tar dem i for store doser. Det er grunnen til at Paracet er reseptpliktig i større pakninger enn 20 tabletter. Det er svært viktig at pasienten får god informasjon fra sin lege eller fra apotekets farmasøyt om legemiddelets eventuelle bivirkninger, ikke minst gjelder dette nye legemidler pasienten ikke har brukt tidligere. Vedlagt legemiddelet skal det medfølge skriftlig informasjon i form av bruksanvisning og pakningsvedlegg. I dette vedlegget er legemiddelprodusenten pliktig til å oppgi absolutt alle mulige bivirkninger. Flere ganger opplever vi at pasienten tror han eller hun får alle de nevnte bivirkninger og unnlater å innta medisinen. Der hvor det oppgies ”sjeldne bivirkninger”, skal en være klar over at mindre enn 1 av 1000 får disse uheldige virkningene. Opplever pasienten bivirkninger kan vedkommende ta kontakt med legen som har foreskrevet legemiddelet eller farmasøyt for å forhøre seg om en bør akseptere bivirkningene, eller prøve en annen type medisin.

- Får alle effekt av medisin ?

- Det er som med bivirkninger, alle reagerer forskjellig på et legemiddel. Smerter er et område vi ser svært ulike reaksjoner på og dermed også ulik effekt av samme type legemiddel. I tilfeller hvor pasienter beskriver de samme type symptomer og smerteintensitet, kan effekten av samme dose smertestillende være svært ulik. Noen klarer seg med Paracet, mens andre må ha Paralgin Forte. Det er viktig at en prøver seg frem til den rette medisin og dose for hver enkelt pasient.

- Er noen allergisk mot medisin ?

- Ja det skjer at noen pasienter er allergisk for bestemte typer legemidler. Den mest vanlige allergien er mot penicillin. I de fleste tilfeller får pasienten utslett. Det blir dermed ofte vanskelig å se om reaksjonen skyldes sykdommen eller allergi på grunn av legemiddelet. Lider pasienten av pencillinallergi, skal vedkommende unngå penicillin. Det er viktig at legen noterer dette i pasientens journal.

Legemidler og eldre

- Mange eldre med kroniske sykdommer, er avhengig av å bruke medisin resten av livet, ofte flere typer legemidler. Eldre mennesker er ofte mer følsomme for legemidlers virkninger og bivirkninger. Kroppens opptak er dårligere og lever- og nyrefunksjonen svekkes, slik at det blir vanskeligere for kroppen å kvitte seg med medisinen. Resultatet er at virkningstiden forlenges. Det er derfor viktig med en nøye tilpasning av dosen til eldre pasienter. For mange eldre kan det være vanskelig å huske å ta riktig medisin til riktig tid. Da kan en kjøpe doseringsesker på apoteket. Personale kan hjelpe til med å vise hvordan en slik eske fungerer.

Legemidler og barn

- Barn er så forskjellig i alder og fysisk utvikling, fra de nyfødte til de store barna med fullt utviklede organer. Dette fører til ulik opptak, effekt og utskillelse. Dosering av legemidler til barn kan derfor være vanskelig. Bruk av reseptfrie legemidler skal en også være forsiktig med til barn. Når barn under 1 år skal bruke reseptfri medisin bør foreldrene rådføre seg med lege, helsestasjon eller farmasøyt på apotek.

- Hva gjør en når barnet nekter å ta medisin ?

- For at barnet skal være villig til å innta ulike legemidler, er disse ofte tilsatt smaksforsterkere som for eksempel tabletter med appelsinsmak og miksturer med jordbærsmak. Ikke alle barn vil ta medisin, og noen ganger setter de seg helt på bakbeina eller spytter ut medisinen. Det er viktig at foreldrene da tar kontakt med legen eller apoteket for om mulig å finne alternative legemidler, eller andre måter å få barnet til å innta medisinen på. Miksturer kan sprøytes langt bak i munnen eller langs kinnet. Da vil smaken ikke merkes så godt. En del legemidler kan gis sammen med mat, saft eller lignende.

Oppbevaring av legemidler

- Legemidler bør oppbevares på et tørt sted, dersom ikke annet er oppgitt på pakken. Det er fornuftig å oppbevare medisinen i originalemballasjen for å forhindre forvekslinger. Når det er barn i huset må alle medisiner oppbevares utenfor barnets rekkevidde. Det beste er å oppbevare medisin i et låsbart medisinskap. Alle legemidler har en holdbarhetsdato. Ved utløp av denne datoen skal ikke medisinen brukes. Legemiddelprodusenten tar ikke lenger ansvaret for legemiddelet ut over holdbarhetsdatoen, slik at eventuell manglende effekt eller bivirkninger kun kan lastes den som inntar legemiddelet. Gamle legemidler kan leveres inn på apoteket eller for mindre mengder tømmes i klosettet. Unngå å kaste legemidler i søppeldunken, da de kan komme på avveie.

- Kan en bruke andre sin medisin ?

- Nei. Reseptpliktig medisin er skrevet ut til en bestemt pasient med en bestemt sykdom og symptomer, hvor dosering er tilpasset vedkommende.

Naturlegemiddel

- De fleste naturlegemidler kommer fra planteriket, i noen tilfeller fra dyreriket. Innholdet kan være i sin opprinnelige form eller bearbeidet. Vi vet ikke alltid hvorfor eller hvordan naturlegemidler virker. For å få godkjent et naturlegemiddel må produsenten legge frem vitenskapelig bevis som viser at middelet er velkjent gjennom tradisjonell bruk og oppfyller fastsatte krav til kvalitet. Det er Statens legemiddelverk som godkjenner naturlegemidler. Det er ikke like strenge krav til godkjenning som for andre legemidler, men det er ikke lov å bruke giftige planter i produktene.

- Er det bivirkninger av naturlegemidler ?

- Bivirkninger kan oppstå av naturlegemidler på lik linje med andre legemidler. Et av kriteriene for å få middelet godkjent er at det skal ha vært brukt over lang tid i folkemedisinen for å utelukke skadelige effekter. Pasienten vil også kunne få bivirkninger ved feil dose, eller om middelet er gammelt, eller har vært oppbevart feil. Pakningen skal inneholde bruksanvisning og informasjon om holdbarhet og oppbevaring.

Den informerte pasient

- Tilgangen på informasjon for pasientene er i dag stor. Felleskatalogen og mye annen informasjon, som tidligere var forbeholdt helsepersonell, finnes nå blant annet på Internett. I Norge er det ikke lov å markedsføre legemidler som er reseptpliktige, men denne loven er vanskelig å kontrollere på nettet. Vi ser stadig mer markedsføring av reseptfrie legemidler i dagspresse og ukeblad. Vi farmasøyter opplever stadig henvendelser hvor pasientene har hentet informasjon om ulike legemidler på Internett. Det er klokt av pasienten å ta dette opp med apoteket, det er langt fra all informasjon som er riktig eller relevant for pasienten.

Publisert: 08.07.2002

Relaterte intervjuer/artikler:

 


Dette nettstedet består av 2 deler:

  • Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.
  • «Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.Tips en venn!.....
 

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

   Send på e-post     Del på Facebook